Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 16 maja 2016 do 15 czerwca 2016

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ            

– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 3

„Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 3.3

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW

Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Termin i sposób składania wniosków

 

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 16 maja 2016r. do godz. 15.00 dnia 15 czerwca 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 15 czerwca 2016 r.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) kurierem lub pocztą na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. .

Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski) nie będą rozpatrywane.

Wniosek w postaci wydruku wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

Pełna nazwa wnioskodawcy wraz z adresem………………………………

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr…………

Tytuł projektu……………………………………………………………………………

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2016 r.

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.

Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu. Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie udostępniona wraz z generatorem.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

 

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT WrOF dla których przewidziano wsparcie w programie krajowym);
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą realizować projekt w zakresie budynków użyteczności publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna w trybie konkursowym, tj.:

Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej dotyczące m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów;
 • modernizacji systemów grzewczych;
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji;
 • instalacji OZE;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;
 • wymiana oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element uzupełniający w projekcie);

Szczegółowy opis możliwego do realizacji zakresu projektu znajduje się w SzOOP.

Budynki użyteczności publicznej – zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.

Projekt powinien wynikać z właściwego gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Powyższe zasady zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych nie dotyczą obiektów POZ i AOS zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy. W tym przypadku dopuszczalność realizacji wsparcia z zakresu termomodernizacji będzie oceniana w kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta.

 

 

 

Kryterium merytoryczne specyficzne „Wymiana źródła ciepła” ma charakter obligatoryjny i projekt, którego dotyczy, powinien je spełnić lub zostanie odrzucony. Oznacza to, że kryterium nie dotyczy projektów nie uwzględniających wymiany źródła ciepła.

W przypadku projektów uwzględniających wymianę źródła ciepła, projekt musi spełniać kryterium, tzn. dotyczyć wymiany źródła ciepła wyłącznie na źródła wspierane (podłączenie do sieci ciepłowniczej – o ile jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, jeśli nie – źródło oparte o OZE – o ile wynika z audytu, jeśli nie – kocioł spalający biomasę lub paliwa gazowe – o ile spełnione są szczegółowe wymagania opisane w kryterium).

Jeśli wnioskodawca ma zamiar wymienić źródło ciepła na nie wspierane (np. kotły węglowe czy olejowe) to inwestycja ta powinna być realizowana poza projektem, nawet jeśli jest uzasadniona w audycie energetycznym. Oznacza to, że efekt związany z wymianą źródła ciepła, taki jak wpływ na osiągnięcie wskaźników, redukcja emisji CO2 nie może być brana pod uwagę w projekcie, ponieważ IZ RPO nie powinna w żaden sposób zachęcać do korzystania ze źródeł energii opartych o paliwa inne niż biomasa i paliwa gazowe.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że również wymiana instalacji ogrzewania, która jest zoptymalizowana pod konkretne źródło ciepła (nie wspierane) i tworzy wraz z tym źródłem ciepła kompletny system ogrzewania nie może być przedmiotem projektu.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu  i www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Konkurs będzie skierowany do wnioskodawców z obszaru ZIT AW:

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 537 126 EUR tj. 44 677 414 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2016 r., 1 EUR = 4,2400 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 85%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 15%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%.

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax (71) 776 98 41

pife@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie  www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 Wzór umowy/ decyzji z załącznikami

Załącznik nr 4 Zestawienie wskaźników na poziomie projektu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Materiały pomocnicze, opracowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., związane z realizacją projektów termomodernizacyjnych w formule ESCO

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczace naborów w ramach Działań 3.3 przygotowane przez IZ RPO WD 2014-2020, które mogą być pomocne Wnioskodawcom ZIT AW