Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 7 stycznia 2016 do 11 marca 2016

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu.

Konkurs nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest ZIT AW (funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Gmina Wałbrzych – Lider ZIT AW; Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej , ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych).

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków – dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Wniosek należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od godziny 8.00 dnia 7 stycznia 2016r. do godziny 15.00 dnia 11 marca 2016r.

KOMUNIKAT 4_3_4 (4 marca 2016- wydłużenie terminu składania wniosków)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na lipiec 2016 r.

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie

Wzór umowy i wzór decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią odpowiednio załącznik nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu i są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • szkoły i uczelnie artystyczne – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.3. A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% wartości projektu;
 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

4.3.B Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.Możliwe będzie łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Przewiduje się możliwość złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

Nie będą finansowane:

 1. projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;
 2. budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ określony został w Regulaminie.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 17/15 z dnia 6 listopada 2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i na stronie www.rpo.dolnyslask.pl ”.

 

 

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi -2 820 000 Euro, tj. 12 041 118 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2015, tj. 1 euro= 4,2699 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

a) nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) – 80 % kosztów kwalifikowalnych;

b) dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami   kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres.

3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – 80 % kosztów  kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 100 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu to 21 349 500,00 PLN tj. nie więcej niż 5 mln Euro.

Maksymalną wartość projektu określa także podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ – opisany w punkcie 4 Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

58-300 Wałbrzych

ul. Słowackiego 23A

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Zakres wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu

Załącznik nr 3 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów

Załącznik nr 4 Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3.4

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczace naborów w ramach Działań 4.3 przygotowane przez IZ RPO WD 2014-2020, które mogą byc pomocne Wnioskodawcom ZIT AW