Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 26 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 27/VI/18 w sprawie zmiany uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg) – Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW na dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostały wcześniej wybrane ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze. Do dofinansowania wybrano 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 6 857 164,78 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania to 5 216 989,06 PLN.

Lista projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 – zmiana 26.11.2018