Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 dla Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

W ramach konkursu złożono 12 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  8 672 310,36 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 7 332 324,96 zł.

5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego  3 lipca 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18