Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
31 maja 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 dla Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie  systemów  kształcenia i szkolenia  zawodowego  do  potrzeb  rynku  pracy – konkurs ZIT AW.

W ramach konkursu złożono  4 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 7 901 891,98 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 6 714 923,04 zł,
5 czerwca 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 18 marca 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19