Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian w część II, III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to przede wszystkim zmiany powstałe w wyniku realokacji środków UE oraz BP dla Osi Priorytetowej 10, Działań 10.1, 10.3, 10.4 oraz Poddziałań 1.4.1, 1.4.2, 6.3.1, 6.3.2, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.4, 10.4.1.

Wprowadzono także zmiany w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz w załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.

Ponadto zostały uaktualnione kryteriach wyboru projektów tj. załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej.

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.